7 června, 2017

Informace

doporučené průřezy vodičůNejste si jisti, zda-li způsob provedení elektroinstalace nebo hromosvodu odpovídá platným normám?

Co je vhodné požadovat po zhotoviteli elektroinstalace nebo systému ochrany před bleskem k tomu, aby revize vašeho zařízení mohla být řádně provedena?

Jaké jsou doporučené lhůty revizí? …

Revize elektrického zařízení

Každá elektrická instalace, než je uvedena do provozu, musí být po dokončení, nebo po provedených opravách, revidována. Následně musí být vypracována zpráva o výchozí revizi. Ta musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, záznam prohlídky, výsledky měření a zkoušek. Jakékoli závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět, a to zejména při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením, při změně uživatelů a podobně.

Co požadovat po zhotoviteli elektroinstalace a hromosvodu

Projektová dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů

Každá elektroinstalace by měla být provedena podle projektové dokumentace. Ta je vypracována na základě tak zvaného protokolu o určení vnějších vlivů (tzn. o prostředí ve kterém bude zařízení instalováno a provozováno). Pro normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem není protokol požadován. Na základě protokolu o určení vnějších vlivů se posuzuje míra nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem a prostory se dělí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Protokol je vypracován odbornou komisí, se znalostmi o provozu a instalovaných technologiích.

Zjednodušeně řečeno protokol především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech ve kterých je provozováno. Je to základní podklad pro vytvoření projektové dokumentace, postupu prací a případného rozšíření zařízení, vybavení prostoru, plánu pravidelné údržby a provozního řádu, posouzení požární bezpečnosti, vznikajících rizik, lhůt pravidelných revizí atd.

Pro revizního technika je tento protokol zásadní při provádění revize. Zařízení musí být revidováno právě podle druhu prostředí a možných rizik.

Elektroinstalace

Před přivoláním revizního technika by měly být, pokud možno všechny kabely připojené k přístrojům. Pokud nejsou osazeny například světla, musí být vodiče kabelu zakončeny v typizovaných svorkovnicích.

Rozváděče

Po zhotoviteli elektroinstalace požadujte, aby na rozváděčích byly umístěny výrobní štítky s potřebnými údaji. Všechny přístroje v rozváděčích musí být řádně označeny podle dokumentace, stejně tak jednotlivé kabely a vodiče. Rozváděč by měl být přehledný a srozumitelně uspořádaný. K rozváděči vyžadujte protokol o typové zkoušce. Není-li, nedá se vystavit prohlášení o shodě (CE) a výrobek není možné nabízet k prodeji nebo ho provozovat.

Systém ochrany před bleskem – LPS (hromosvod)

Od zhotovitele vždy vyžadujte projekt systému ochrany před bleskem s analýzou možných rizik. Vyžadujte, aby zkušební svorky svodů byly opatřeny orientačními štítky s vyznačením čísla zemniče a typu uspořádání zemniče.

Uzemňovací soustava

Řádné provedení uzemňovací soustavy je velice důležitá část stavby. Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro ochranu před bleskem a přepětím, pro správnou funkci elektrického zařízení.

Po dokončení prací na uzemňovací soustavě je vhodné povolat revizního technika na kontrolu provedených prací a soulad s dokumentací. Kontrola musí být samozřejmě provedena před zasypáním nebo vylitím betonu. Revizní technik by měl o kontrole vypracovat zprávu pro potřeby budoucí revize zařízení.

Podzemní spoje na zemniči musí být opatřeny pasivní antikorozní ochranou (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí a podobně). To platí i pro přechody beton – zem, zem – povrch nebo beton – povrch z důvodu koroze zemniče v těchto přechodech.

V případě provedení základového zemniče je nutné dbát na to, aby byl zemnič ponořen v betonu alespoň 5 cm (od spodního okraje základových pasů). Tím je zajištěna jeho ochrana před účinky korozních vlivů obvykle po celou dobu životnosti stavby. Beton použitý v základech má určitou vodivost a velkou kontaktní plochu s okolní půdou (pokud se neprovádí z nějakého důvodu kompletní tepelné odizolování nebo hydroizolace).

Toto provedení je obvykle optimální varianta jak pro účely systému ochrany před bleskem, tak jako zemnič pro elektrické zařízení (neplatí vždy – záleží na okolnostech).

Třída ochrany I.

Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné soustavě (pračka, sporák, žehlička, počítač, …)

Třída ochrany II.

Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmí být připojeny k ochranné soustavě (fén, vrtačka, bruska, …)

Třída ochrany III.

Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV (nízkonapěťová elektrická zařízení používaná například v zahradnictví, lékařství, zemědělství, …)

Doporučené průřezy vodičů dle jištění viz tabulka níže.

doporučené průřezy vodičů